REGULAMIN

Regulamin
przyznawania wyróżnień i odznaczeń Stowarzyszenia Artystyczne-Rehabiiitacyjno-Terapeutycznego „Promyk" Dębnica
Rozdział l Członkostwo Honorowe
§1
1. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk" Dębnica jest najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Stowarzyszenie.
2. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, niezależnie od przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
§2
1. Decyzję o przyjęciu Kandydata w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
2. Termin zgłaszania kandydatur do Zarządu upływa w każdym roku do końca marca w roku w którym planowane jest Walne Zebranie chyba, że z ważnych przyczyn Zarząd zmieni ten termin.
3. Kandydatury należy zgłaszać na piśmie na ręce Prezesa.
4. Wniosek musi zawierać:
- życiorys kandydata ze szczególnym zwróceniem uwagi na te obszary działalności, które są podstawą wnioskowania,
- udokumentowane poparcie Walnego Zebrania członków,
- uzasadnienie pisemne wnioskodawców.
Rozdział II Odznaczenia
Odznaczeniami Stowarzyszenia są:
1. Statuetka „Promyk Nadziei", zwana dalej statuetką,
2. Odznaka „Promyk Dębnica", zwana dalej odznaką.
§4
1.Statuetka nadawana jest członkom towarzyszenia, którzy w okresie długoletniej i aktywnej pracy przyczynili się w istotny sposób do rozwoju Stowarzyszenia i umocnienia jego autorytetu poprzez działalność organizacyjną, artystyczną, terapeutyczną.
2. Statuetka nadawana jest również osobom i organizacjom spoza Stowarzyszenia, które swoją działalnością zasłużyły na to wyróżnienie.
3. Statuetka może zostać przyznana osobom z Poiski lub zagranicy,
4. Osoby wyróżnione otrzymują oprócz statuetki dyplom potwierdzający nadanie odznaczenia.
§5
Odznaka nadawana jest:
1. członkom Stowarzyszenia za szczególnie sumienne wykonywanie swoich obowiązków w zakresie działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. osobom i organizacjom, w tym również spoza Stowarzyszenia, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju działań arterapeutycznych.
§6
1. Wniosek o nadanie statuetki lub odznaki może składać każdy z członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek powinien zawierać pismo przewodnie oraz pisemne uzasadnienie.
3. Wniosek  o nadanie statuetki lub odznaki należy składać do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Statuetkę i odznakę nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
§7
1. Statuetki, odznaki i tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia wręczane są przez Prezesa na Walnym Zebraniu Członków SART „Promyk" Dębnica.
2. W uzasadnionych przypadkach odznaczenia i wyróżnienia mogą być wręczane podczas innych uroczystości tj, zjazdy, jubileusze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezes Zarządu.
Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu    10.03.2014 i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
REGULAMIN