Historia

Opis działalności Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk” Dębnica.

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne „Promyk" Gniezno Oddział Dębnica rozpoczęło działalność w 2006 r. jako oddział terenowy bez osobowości prawnej, wchodząc w skład strukturalny Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalnego „Promyk" Gniezno Organizacja Pożytku Publicznego.

Siedziba Stowarzyszenia jest Dębnica 33 gmina Kłecko poczta 62-271 Działyń.

Obecnie Stowarzyszenie skupia 30 członków. Członkowie Stowarzyszenia to głównie osoby niepełnosprawne z gminy Kłecko, Gniezno i powiatu gnieźnieńskiego o różnych rodzajach schorzeń i niepełnosprawności. Członkowie wspierający o różnych specjalnościach zawodowych realizują zadania statutowe i plany pracy Stowarzyszenia dostosowując zadania do potrzeb członków niepełnosprawnych i dla społeczności wsi Dębnica. Zgodnie z założeniami statutowymi, zadaniami Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej osobom niepełnosprawnym i starszym, głównie w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, organizowaniu i upowszechnianiu działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększaniu aktywności życiowej i fizycznej członków. Innym celem działalności aktywującej Stowarzyszenie jest edukacja członków w zakresie artterapii.

Z dniem 28 sierpnia 2012 r. Oddział uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000430706. i od tego momentu działa jako Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica. 14.10.2013 r. Stowarzyszenie uzyskało status "Organizacji pożytku publicznego".

Poza działalnością statutową prowadzone są prace adaptacyjne budynku dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie terenu (placu) rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2004r. Stowarzyszenie otrzymało nieruchomość stanowiącą własność skarbu państwa w Dębnicy (obecnej siedziby Oddziału) w wieczysty stan użytkowania dla osób niepełnosprawnych (Akt notarialny zapisany w Księdze Wieczystej KW numer 9728 działka Nr 92, arkusz mapy o pow. 0,23,00 ha). W remontowym budynku funkcjonować będzie sala rehabilitacyjna, pokój socjalny, sanitariaty, sala działalności twórczej, biuro Stowarzyszenia, zaplecze kuchenne.

Mając na uwadze problemy zdrowotne osób niepełnosprawnych - członków Stowarzyszenia oraz ludności wiejskiej staramy się realizując cele statutowe poprawić ich sytuację zdrowotną umożliwiając im rehabilitację w miejscu zamieszkania. Aktywność fizyczna stanie się również metody skutecznego zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. W tym celu zakupiony został podstawowy sprzęt rehabilitacyjny przy dofinansowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

Działalność „Promyka" Dębnica to między innymi:

uczestnictwo w imprezach integracyjnych,
warsztaty artterapeutyczne,
spotkania okolicznościowe z okazji świąt, Dnia Kobiet, Święta Kupały, Święto pyry, spotkanie opłatkowe, noworoczne itp..,
wystawy prac plastycznych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i Niemiec,
wystawy fotograficzne,
rajdy piesze i rowerowe,
wystawy plenerowe - malarskie,
akcje charytatywne - aukcje prac rękodzielniczych,
współpraca z organizacjami osób niepełnosprawnych z Niemiec (Pektus, Dahme, Juteborg) we wspólnych warsztatach rękodzielniczych i wycieczkach turystycznych,
edukacja środowiska wiejskiego w zakresie podjęcia aktywności społecznej,
przygotowanie bazy (terenu) do prowadzenia działań edukacyjno- szkoleniowych, zajęć agrotechnicznych i sportowych,
współpraca z punktem przedszkolnym - specjalnym „Gniazdko" w zakresie organizacji imprez rekreacyjnych dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością.

Realizacja wyznaczonych celów i zadań możliwa jest dzięki współpracy z administracją publiczną: Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Urzędem Miasta i Gminy w Kłecku, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku, Radą Sołectwa wsi Dębnica, Centrum Aktywności Społecznej „Largo" w Gnieźnie.

Współpraca z innymi instytucjami (wspólne organizowanie imprez):

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie,
Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłecku,
WBPiCAK w Poznaniu
Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan,
Biblioteką Publiczną Miasta Gniezno,
Szkołą Podstawową w Dębnicy,
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kłecku,
Domem Seniora w Wągrowcu,
Domem Amatorskiej Pracy Twórczej w Rogalinie,

Działalność Stowarzyszenia udokumentowania jest w Kronice, w wycinkach prasowych oraz wydanych opiniach instytucji współpracujących z SART „Promyk” Dębnica

Więcej »
historia