Członkowstwo

SART Promyk zaprasza wszystkich pragnących realizować się w pracy dla innych oraz rozwijać swoje umiejetnośći twórcze. Pobierz deklarację >>>, zadzwoń: 519304646, przyjdź!

§ 13 (Statut)
1. Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie  zwyczajni – osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, zaliczane do jednej z grup inwalidów, które złożą pisemną deklarację członkowską z wyjątkiem osób chorych psychicznie,
2) członkowie nadzwyczajni – osoby pełnoletnie, które z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywanej pracy zawodowej lub społecznej względnie sprawowania stałej opieki nad członkiem zwyczajnym lub podopiecznym pragną przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
3) członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
4) członkowie honorowi – nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

Pobierz deklarację >>>

członkowstwo